הסכם קורום בתי אב 1.8.19

הסכם חברה קיבוץחברים

שנערך ונחתם ב_________ ביום ____ בחודש ____________שנת 2019

בין: חברת קורום בניה ופיתוח בע”מ ח.פ. 514883495

שכתובתה ברכיה 49 חוף אשקלון 79856

(להלן: קורום או החברה“)

מ צ ד א ח ד

לבין: משמר השרון אגודה שיתופית חקלאית בע”מ

אגודה שיתופית שמספרה 570001313

וכתובתה ד.נ משמר השרון 4027000

(להלן: “הקיבוץ“)

מ צ ד שני

לבין: חברי הקיבוץ עפ”י הרשימה המצ”ב כנספח להסכם

(להלן: “החברים או המשתכנים”)

מ צ ד שלישי

הואיל; ומשמר השרון (להלן: “הקיבוץ”) מקדם פרויקט לקליטה ובניה לבני הקיבוץ במסגרתו קיבל החלטה עקרונית על שיוך דירות בהתאם להחלטת רמ”י 1465;

והואיל; ולקיבוץ יש תב”ע בתוקף לבניית שכונה של 26 מגרשים ליד אולם האירועים בצד הצפון מזרחי;

והואיל; הקיבוץ אישר תוכנית בינוי למתחם באמצעות יועצים ששכר ובניהול תכנון של א.ב מתכננים;

והואיל; הקיבוץ וקורום פועלים להשלמת תכנון התשתיות ל 26 מגרשים ונמצאים בהליך אישור להיתר תשתיות למתחם השכונה החדשה ולאחר תכנון יועצים וכתבי כמויות, כאשר התנהלות הקיבוץ וקורום בנוגע לתשתיות מוסדרת בהסכם נפרד שנחתם ביניהם;

והואיל; הקיבוץ מעוניין שקורום תיקח אחריות ניהולית מלאה על הפרויקט של ניהול ופיקוח על עבודות הבנייה של הבתים;

והואיל; והחברה מצהירה שהינה בעלת ידע, יכולת כלכלית, ניהולית ומקצועית, ניסיון, מומחיות, וכושר הביצוע המתאים, הנחוצים לשם ניהול וביצוע הפרויקט;

והואיל; והחברים מתוכננים לממן מכספם הפרטי את בניית הבתים ואת שאר התשלומים הנדרשים לצורך הוצאתו לפועל של הפרויקט כולו, ומובהר שהקיבוץ אינו מממן או משתתף במימון של הפרוייקט;

והואיל והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם בקשר עם הפרויקט, והכל כמפורט בהסכם זה להלן;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים:

1. מבוא, נספחים וכותרות

1.1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. כותרות סעיפי הסכם זה הינן לצורכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנותו של הסכם זה.

1.3. עם החתימה על הסכם זה מבוטלים כל ההסכמים הקודמים שנחתמו בין קורום לבין הקיבוץ בנוגע לניהול שירותי הבנייה. מיום חתימת הסכם זה, יחולו על מערכת היחסים שבין הצדדים אך ורק הוראות הסכם זה.

2. הגדרות

2.1. המתחם שטח בתחום הקיבוץ , אשר מיועד להקמת 26 יחידות דיור עבור החברים, ואשר מסומן בצבע ____ בתשריט המצורף כנספח “א” של הסכם זה.

2.2. הפרויקטתכנון יחידות הדיור, וניהול ופיקוח על עבודות הבנייה.

2.3. התב”ע תב 58/5/5.

2.4. עבודות הבנייה עבודות הבנייה של יחידות הדיור במתחם, שיבוצעו על ידי קבלן שייבחר ע”י המנהלת.

2.5. השירותים או השירותים המקצועיים” כל השירותים שיינתנו על ידי החברה או מי מטעמה בפרויקט, לרבות המפורט בנספח “ב”.

2.6. מנהלת הפרויקטהגוף שיוקם כמפורט בסעיף 17 להסכם זה.

2.7. החבריםחברי הקיבוץ שייבנו את בית מגוריהם במתחם.

2.8. הדגמים 3 דגמי בתים שתוכננו על ידי החברה ואושרו על ידי המנהלת, ואשר מתוכם יבחר כל חבר את הדגם המתאים לצרכיו ( כולל דגם 125 מ”ר 4 חדרי שינה)

2.9. המגרשמגרש בשטח של כ-350 מ”ר, במתחם, אשר יוקצה לחבר על ידי הקיבוץ על פי החלטות הקיבוץ.

2.10. יחידת הדיוריחידת הדיור שתיבנה עבור החברים, על חשבונם, במגרשים שיוקצו להם

2.11. קבלן הבנייהקבלן רשום עימו יתקשרו החברים לצורך בניית יחידות הדיור.

2.12. המפקח מי שימונה כמפקח בקשר לעבודות הבנייה.

2.13. מדד מדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

2.14. מדד בסיסי”המדד הידוע בעת חתימת הסכם זה.

2.15. מדד ידוע” המדד הידוע בעת ביצוע תשלום.

2.16. הפרשי הצמדה למדד” סכום חיובי בלבד המתווסף לסכום שיש לשלמו בצירוף הפרשי הצמדה.

3. רשימת נספחים

3.1. נספח א– תשריט המתחם, (כולל סימון גבולות עבודות התשתיות בפרויקט).

3.2. נספח ב– פירוט השירותים המקצועיים לפרויקט.

3.3. נספח ג– אישור ביטוחי החברה.

3.4. נספח ד– תפקידי המפקח.

3.5. נספח ה-התמורה ושלבי תשלום לחברה מחשבון הפרויקט עבור שירותי החברה.

4. מהות ההתקשרות

4.1. החברה אחראית לתכנון יחידות הדיור וניהול ופיקוח על עבודות הבנייה.

4.2. החברה תעמיד לטובת הפרויקט את כל השירותים המפורטים בסל השירותים המקצועיים כמפורט בנספח ב’ להסכם זה. מתן השירותים יבוצע על ידי החברה, בין היתר, באמצעות נותני שירותים וקבלנים עימם תתקשר החברה, וזאת מבלי לגרוע מאחריותה למתן השירותים כאמור.

4.3. מבלי לגרוע מהמפורט בנספח ב’ ובהסכם זה להלן, החברה הינה האחראית הבלעדית לניהול והשגת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים( בכפוף לדרישות רשויות התכנון ואישורן) לביצוע עבודות הבניה ופיקוח על עבודות הבנייה, לרבות עמידת הקבלנים בלו”ז של הפרויקט ושמירה על תקציב הפרויקט, והכל כמפורט בהסכם זה, ונספחיו להלן.

4.4. הקיבוץ ימנה נציגים מטעמו למנהלת הפרויקט, שיהיו אחראים על הקשר בין הקיבוץ לבין החברה, בכל הנוגע להקמת יחידות הדיור ואשר יפקחו על ביצוע האמור בהסכם זה.

4.5. קורום והקיבוץ ישתפו פעולה לצורך קידום הפרויקט , אולם מובהר שמימון הפרויקט הוא אך ורק מתשלומי החברים.

4.6. הקיבוץ יפעיל את סמכויותיו לטובת סיוע לחברה בגביית הכספים ככל שיידרש, ככל שהקיבוץ ימצא שהחברים אינם עומדים בהתחייבויותיהם על פי הסכם זה. החברים יהיו כפופים למנגנון כספי מוסכם מראש וע”פ הנחיות החברה (חשבון נאמנות, שחרור כספים מרוכז ע”פ מורשים לחתימה, הנה”ח כפולה ובקרת מחיצות פרטנית לכל משפחה).

4.7. החברה תמנה מטעמה מפקח לעבודות הבניה. זהות המפקח תאושר על ידי המנהלת. תפקידי המפקח מפורטים בנספח “ד” להסכם זה.

5. הצהרות והתחייבויות החברה

5.1. החברה מצהירה כי יש בידיה הידע, היכולת הכלכלית, הניהולית והמקצועית, והניסיון הדרוש, לקיים את התחייבויותיה עפ”י הסכם זה.

5.2. החברה מתחייבת לבצע את התחייבויותיה לפי הסכם זה בנאמנות, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והיא אחראית לפעולות, למחדלים ולטיב מכלול השירותים שבוצעו ו/או יבוצעו על ידה.

5.3. החברה אחראית להעמיד, בכל עת רלבנטית להסכם, את כוח האדם המקצועי הנדרש לשם קיום התחייבויותיה עפ”י הסכם זה.

5.4. החברה מאשרת כי קיבלה מהקיבוץ את המידע הנחוץ לה, לצורך מתן השירותים המקצועיים. הקיבוץ מאשר כי למיטב ידיעתו, העביר לחברה את כל המידע הרלוונטי המצוי ברשותו.

5.5. החברה אחראית ללוות את הקיבוץ בכל התהליכים הקודמים לתחילת הבניה, ככל שאלה

יתבקשו ע”י הקיבוץ ו/או המנהלת, לרבות: ליווי מול הרשויות השונות (רמ”י, מועצה אזורית, ו.מ. לתכנון ובניה וכיוצ”ב) וליווי מול יועצים שישכור ו/או שכר הקיבוץ הקשורים לפרויקט.

5.6. החברה מתחייבת לערוך את הבקשות להיתרי הבניה של יחידות הדיור (להלן: “היתרי הבניה“), אשר יוגשו על ידי הקיבוץ לאישור רשויות התכנון והבניה המוסמכות.

5.7. החברה מתחייבת לפעול, בצוותא עם נציגי הקיבוץ, אצל הרשויות המוסמכות לשם קבלת היתרי בניה ליחידות הדיור, בהתאם לתכניות הבניה שהוגשו ו/או יוגשו לרשויות התכנון המקומית ורשות מקרקעי ישראל (לעיל ולהלן: “רמ”י“).

5.8.החברה מתחייבת לערוך את ההזמנה להציע הצעות לבחירת קבלני הבנייה עבור הקיבוץ (“מכרז הקבלנים”). קבלני הבניה, יהיו קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ”ט – 1969, מורשים כדין, בעלי סיווג מתאים לביצוע עבודות בניית יחידות הדיור, בעלי יכולת כלכלית ומקצועית לביצוע עבודות הבנייה במגרש לפי העניין, ובעלי כיסויים ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי צד ג’ וביטוח קבלנים.

5.9. החברה תלווה את החברים והקיבוץ במגעים עם בנק או גורם מממן אחר (להלן: “הבנק“), לצורך איתור מימון מתאים עבור החברים לשם מימוש התחייבויותיהם במסגרת הפרויקט (להלן: “הסדר מימון“), החברה תסייע במשא ומתן ככל שתידרש ע”י מנהלת הפרויקט. אין בסעיף זה משום הטלת אחריות על החברה למציאת מקור מימון לפרויקט. בכל מקרה, הסדר המימון נדרש להיות מאושר על ידי המנהלת וכל חבר יוכל להשתמש בהסדר שיושג או לקבל מימון ממקורות אחרים ככל שיתאפשר.

5.10. החברה תעסיק כוח אדם מיומן שיטפל בפניות החברים בקשר לבניית יחידות הדיור, תרכז את הבעיות שיתעוררו במהלך הבניה, ככל שיתעוררו, ותסייע במתן תשובות ופתרונות לחברים. החברה תהיה אחראית על ניהול תקציב הפרויקט, הנהלת החשבונות של הפרויקט, עריכת החשבונות לחברים, אישור חשבונות הקבלנים, ניהול תקציב הפרויקט, ותוודא שאין כל חריגות ממנו והכל על חשבונה הבלעדי של החברה. לשם ביצוע תפקידיה אלה, תהיה לחברה הזכות להורות על עיכוב בבנייה, עקב ליקויים שיתגלו בה, להורות על המצאת, חילוט ו/או הארכת תוקף ערבויות לקבלנים וכיוצ”ב. וכן, לבצע תשלומים מתוך תקציב הפרויקט, כמפורט להלן.

5.11. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה מצהירה ומתחייבת, כי תפקח שהעבודות יתבצעו ביעילות ובמהירות ככל הניתן, ויסתיימו בהתאם למפורט בלוחות הזמנים שלהלן.

5.12. החברה מצהירה כי התקשרה ו/או כי תתקשר עם אנשי מקצוע שונים לקיום התחייבויותיה עפ”י הסכם זה לרבות: אדריכלים, יועצים הנדסיים וגופים שונים אחרים לשם תכנון, תיאום, פיקוח וניהול בניית יחידות הדיור, במסגרת הפרויקט, והיא תדאג כי הם יתחייבו לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה להלן. החברה מצהירה כי היא מקבלת על עצמה לנהל את התחייבויות הקיבוץ כלפי בעלי מקצוע שאינם כלולים בהתחייבות החברה המפורטים בנספח ב’ עמם התקשר/יתקשר הקיבוץ בידיעת החברה, בכל הקשור לפרוייקט.

5.13. לצורך קיום התחייבויותיה בהסכם זה , החברה תפעל בשיתוף פעולה ובתאום עם הקיבוץ ונציגי החברים במסגרת המנהלת.

5.14. כל עוד לא ניתנה הסכמת הקיבוץ בכתב, לא תהיה החברה רשאית לבצע עבודות במסגרת הפרויקט בשעות הלילה ובימי שבת ומועדי ישראל. ביצוע העבודות יהיה בימי חול בין השעות 07:00 לבין 19:00 ובערב שבת או ערב חג בין השעות 07:00 ל-14:00.

5.15. החברה תהא אחראית כי ביצוע העבודות יעשה תוך הימנעות מיצירת מטרדים, ככל

הניתן. החברה אחראית לדאוג לכך, שתתאפשר נגישות לחברי הקיבוץ, בכל שטחי הקיבוץ, למעט השטחים שיגודרו לטובת העבודות.

5.16. החברה מצהירה ומתחייבת כי תמנע מכל מצב של ניגוד עניינים בין חובותיה והתחייבויותיה כלפי הקיבוץ על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין לבין חובותיה והתחייבויותיה כלפי כל צד שלישי בעת ביצוע הפרויקט.

5.17. החברה אחראית לדאוג לכך, שכל העבודות יבוצעו בהתאם לכללי הבטיחות המתחייבים מהוראות כל דין בישראל.

5.18. כל התחייבויות החברה עפ”י הסכם זה, יבוצעו על ידה, על חשבונה הבלעדי ועל אחריותה, ובהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 8 להלן.

6. הצהרות והתחייבויות הקיבוץ

6.1. בכפוף לכל דין, למיטב ידיעתו, אין מניעה כלשהי להתקשרות הקיבוץ בהסכם זה ולקבלת היתרי בנייה (בכפוף להחלטות רמ”י ולהפקדת ערבויות לרמ”י ו/או ביצוע תשלומים לרמ”י)

6.2. הקיבוץ מצהיר כי המתחם הינו חלק ממשבצת הקבע של הקיבוץ, שהוקצתה לו ע”י רמ”י.

6.3. הקיבוץ הוא בעל הזכות להחזיק באופן בלעדי במתחם והוא המחזיק הבלעדי בו וכי זכויותיו במקרקעי המתחם חופשיות ונקיות מכל חוב, שעבוד, משכנתא, משכון, עיקול, זיקת הנאה או כל זכות אחרת לטובת צד שלישי .

6.4. הקיבוץ מתחייב להסיר, על חשבונו, את כל השעבודים (הקבועים ו/או הצפים) משטח המתחם , ככל שקיימים שעבודים כאמור.

6.5. הקיבוץ ימציא לבנק כל מידע שיידרש על מנת לסייע לאישור המימון של הפרויקט ע”י הבנק, לשם מתן הלוואות המובטחות בשעבוד זכויות החברים כלפי הקיבוץ כאמור.

6.6. הקיבוץ מתחייב לקיים במלואן ובמועדן את דרישות הבנק/ים כפי שיוסכמו בין הבנק/ים לקיבוץ, מעת לעת, לשם העמדת המימון ע”י הבנק/ים לפרויקט ולחברים ולרבות בכל הקשור בסיוע בחילוף חבר “מפר” אם ויידרש.

6.7. לקיבוץ לא תהא כל חובה להעמיד כל בטוחה מכל סוג לטובת מימון הפרויקט או לטובת המימון הבנקאי. הקיבוץ לא יתנגד כי החברים ישעבדו לבנק המממן את זכויותיהם החוזיות בדירת המגורים ובמגרש ובתנאי כי העמדה לפירעון מידי של ההלוואות נשוא המימון על ידי הבנק או חלקן ומימוש השעבודים, מותנה בקיום הוראות תקנון הקיבוץ והחלטותיו ביחס להעברת זכויות בדירות המגורים רק למי שהינם חברים בקיבוץ או למי שיתקבלו כחברים בקיבוץ בהתאם לתקנון הקיבוץ.

6.8. הקיבוץ יעמיד לרשות החברים את המגרש, כהגדרתו לעיל. הקיבוץ מצהיר כי על פי החלטות הקיבוץ ניתן לבנות על המגרש יחידת דיור בהתאם לזכויות המוקנית בתב”ע.

6.9. הקיבוץ, באמצעות החברה, יגיש בשמם של החברים ולאחר שנתן את אישורו המוקדם לתוכניות הבניה באמצעות מנהלת הפרויקט, בקשות להיתרי בניה לרמ”י ולוועדה המקומית לתכנון ובניה. הקיבוץ, כבעל הזכויות במגרש, יפעל, באמצעות החברה, עבור החברים כדי לסייע, כמידת יכולתו, למתן ההיתרים. מובהר כי הסמכות לתת היתרי בניה היא של הוועדה המקומית, והסכמת הקיבוץ לסייע אינה מהווה התחייבות של הקיבוץ או של החברה, להענקת היתרי בניה. וכן, אין בסעיף זה כדי להטיל על הקיבוץ אחריות תכנונית כלשהי כלפי החבר.

6.10. הקיבוץ מתחייב לאפשר לחברה או למי מטעמה או לקבלנים שיעבדו במתחם להעמיד

במתחם ובאופן זמני שאינו מפריע לביצוע הפרויקט עד 3 מבנים יבילים, להנחת דעתה, שבו תוכל לבצע את כל השירותים הנדרשים ממנה ושיכלול גם שירותים ומטבחון, וזאת בתוך 4 שבועות לאחר חתימתו של הסכם זה. ככל שלמבנים אלו יידרשו חיבורים לתשתית (מים, חשמל, ביוב, תקשורת) ישלם הקבלן שיבצע את עבודות הבנייה את עלות החיבור ואת העלויות השוטפות הנגזרות מהשימוש בתשתיות כאמור. הקבלן הנ”ל יהיה אחראי להשגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים, ככל שנדרשים, על מנת להציב את המבנים היבילים במתחם, על אחריותו ועל חשבונו.

6.11. בנוסף, הקיבוץ מתחייב לאפשר לחברה להשתמש במבנה בשטח הקיבוץ לצורך פגישות עם חברים, בעלי מקצוע, כנסים וכו’, מעת לעת ובתיאום מראש, וזאת ללא כל תמורה.

6.12. הקיבוץ מתחייב כי יאפשר דרכי גישה, מקום לאחסון חומרים, ואפשרות התחברות לתשתיות קיימות והכל לצורך ביצוע הפרויקט, מבלי להטיל על הקיבוץ עלויות כספיות בקשר לכך. עלות ביצוע ההתחברות לתשתיות הקיימות לצורך ביצוע העבודות והשימוש השוטף בהן יחולו על החברה ו/או על קבלנים שיבצעו בפועל את העבודות הכל לפי העניין.

7. הצהרות והתחייבויות החברים פרויקט בניה מרוכזת

7.1. המשתכנים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה, במועדים שיקבעו על ידה, לשם ביצוע כל פעולה שיש צורך כי תעשה ע”י המשתכנים לשם בניית יחידת הדיור במגרש במועד, ובלבד שאין בכך כדי להוות סתירה מהקבוע בהסכם זה ו/או בכדי להטיל על המשתכנים הוצאות כספיות, מעבר לקבוע בהסכם זה.

7.2. בכפוף ליתר הוראות הסכם זה, המשתכנים מתחייבים לחתום על ההסכם לקבלת שירותי בניה (כהגדרתו לעיל) , בנוסח שיאושר על ידי מנהלת, במועד הקבוע בהסכם זה להלן.

7.3. המשתכנים מתחייבים למלא בקפידה אחר כל התחייבויותיהם כלפי קבלן הבניה, בהתאם להסכם לקבלת שירותי בניה, ובין היתר, לבצע את התשלומים החלים עליהם במלואם, בהתאם לקבוע בסעיף10 להלן. המשתכנים לא יהיו רשאים לעכב תשלומים אלא בהודעה כתובה של החברה.

7.4. המשתכנים מצהירים שידוע להם כי הסך הסופי של עלות הבניה הינו בגדר אומדן בלבד, והתקציב ייקבע באופן סופי, רק לאחר החתימה על ההסכם עם הקבלן המבצע, ובאישור מנהלת הפרויקט. אומדן לצרכי האמור לעיל משמעו היא הערכת עלות בנייה של כל אחד מהדגמים כפי שהוכנה על ידי החברה על בסיס הדגמים והמפרטים שיוצגו, כאשר להערכת החברה, האומדן הוא אומדן סביר לביצוע הבנייה.

7.5. המשתכנים מצהירים ומתחייבים כי הם מסכימים לסכום שייקבע, ומתחייבים לשלמו במלואו, בהתאם לקבוע בהסכם זה, ובלבד שהסכום שיקבע לא יחרוג, ביותר מ- 5% מהאומדן (כהגדרתו לעיל). אם הסך הסופי של עלות הפרויקט (לא כולל תשתיות) בהתאמה לעלות הבנייה על פי מכרז הקבלנים יהיה מעבר לחריגה הנ”ל ולא יותר מ- 10% מהאומדן, יבחנו הצדדים יחד את הדרכים להמשך הפרויקט.

7.6. אם יוחלט להמשיך בפרויקט על פי הסכום שייקבע כעלות הפרויקט (לא כולל תשתיות) בהתאמה לעלות הבנייה על פי מכרז הקבלנים , שהוא בחריגה של יותר מ-5% ועד חריגה של 10% , יהיו יחידי המשתכן זכאיים להודיע על רצונם שלא להשתתף בפרויקט, ועזיבתם את הפרויקט בנסיבות כאמור, לא תיחשב כהפרה של ההסכם, והוראות סעיף 18 להלן, לא יחולו על סיום ההסכם בנסיבות כאמור. הודיע חבר על רצונו שלא להשתתף בפרוייקט בנסיבות כאמור, יפעל הקיבוץ להכנסת חבר חילופי שייכנס לנעלי החבר שהפסיק את השתתפותו בפרויקט. חבר חילופי כאמור יחויב בתשלום של 5,000 ₪ לחברה, כדמי חילוף. ההחזר לחבר הפורש יהיה מתוך תשלומי החבר החלופי.

7.7. המשתכנים מתחייבים לבחור את הדגם של יחידת המגורים, ולסיים את כל השינויים המבוקשים על ידם (להלן: “סיום השינויים“) בהתאם ובכפוף ללוחות הזמנים הקבועים בסעיף 8 להלן. תכניות הבניה יערכו בהתאם לשינויים אלו ככל שאושרו ע”י מנהלת הבניה.

שינויים” לפי סעיף זה הינם שינויים פנימיים בלבד ושאינם טעונים היתר, ללא שינוי במעטפת המבנה, ו/או בפתחים, ו/או בקונסטרוקציה וצינורות 4 צול (מיקום אסלה), ו/או במיקום חשמל ראשי . כל משתכן יהיה זכאי לעד 5 שעות פגישה ותכנון עם האדריכל לפני ו/או אחרי בחירת הדגם, לפי בחירת המשתכן, ללא תוספת תשלום.

המשתכנים לא יבצעו שום שלב של בנית הבית לרבות: תכנון, עבודות בניה שונות וכיוצ”ב, למעט בכל הקשור לעיצוב פנים הבית ע”פ נוהל שיאושר במינהלת, אלא באמצעות אנשי המקצוע והקבלנים שהעמידה לרשותם החברה ומנהלת הפרויקט. כל פעולה בניגוד לאמור בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם ובנוסף תשלול את אחריות המתכננים ו/או החברה ו/או הקבלנים השונים לתוכניות/עבודות שבוצעו על ידם.

המשתכנים מתחייבים, שלא להגיש התנגדויות כלשהן לתכניות בניין עיר ו/או לבקשות להיתר בניה שיגיש הקיבוץ, ומתחייבים להימנע מלהגיש ו/או להפקיד תכנית כלשהי ביזמתם , בכפוף לכך שתכניות שיגיש הקיבוץ לא יהיו בסתירה להסכם זה. בקשה לקבלת היתר בנייה לבניית יחידת הדיור שתיערך על ידי החברה בהתאם לדגם שבחרו המשתכנים תוגש עבור המשתכנים על ידי הקיבוץ. המשתכנים מאשרים ומצהירים, כי אין לקיבוץ כל אחריות בקשר לדגמים ולהתאמתם לתכניות הבניה למיניהן ולהתאמתם לרצונם של המשתכנים.

7.8. היה ויקבלו המשתכנים הלוואה מובטחת במשכון ו/או במשכנתא או כל הלוואה אחרת, יהיה על המשתכנים לשאת בכל תשלומי ההוצאות והעמלות בגין קבלת ההלוואה ורישום בטוחותיה.

7.9. המשתכנים מצהירים מסכימים ומאשרים כי לא יהיו זכאים ליתן לקבלן הבניה במישרין או בעקיפין הוראות בכל הקשור לבית המגורים, וכל פניה אל קבלן הבניה תעשה באמצעות החברה ו/או נוהל שיאושר במנהלת הבניה ובלבד שהחברה ו/או מנהלת הבניה, או מי מטעמה, יפעלו לפי הוראות חוזה זה, והתוכניות.

7.10. ידוע למשתכנים כי ביצוע עבודות הבנייה בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם לרבות באמצעות הקבלן שלא עפ”י אישור מהחברה ישלול את אחריות החברה, ככל שהיא נובעת מהסכם זה, בגין העבודות ותוצאותיהן, אלא במקרה שהחברה לא מילאה התחייבויותיה לפי הסכם זה.

7.11. המשתכנים מתחייבים למלא את כל התחייבויותיהם המפורטות בהסכם זה, המשתכנים מצהירים כי ידוע להם שאי מילוי הוראה כלשהיא מהוראות הסכם זה עלולה לגרום לנזקים לחברה ו/או לקיבוץ ובין היתר לעיכוב בלוח הזמנים וכיו”ב. יפר משתכן התחייבותו יהיה עליו לשאת בכל הנזקים שיגרמו בעקבות ההפרה ולפצות את החברה ו/או הקיבוץ בגין הנזקים שיגרמו או נגרמו. הפר המשתכן את ההסכם הפרה יסודית יחולו הוראות סעיף 18 להלן.

7.12. ידוע למשתכנים כי החברה לא תהיה צד להסכם קבלן הבניה אך היא תוודא כי בהסכם קבלן הבניה העתידי תהא למשתכנים הזכות לתבוע את הקבלן.

7.13. המשתכנים מוסרים בזה לחברה את עבודת הניהול, התיאום והבקרה על התכנון והפיקוח על הבניה של הפרויקט, כולל שנת הבדק והכל כמפורט בהסכם זה, לרבות בנספח ב’ להסכם זה.

7.14.בכפוף לאישור הסדר המימון (כהגדרתו לעיל) במנהלת, המשתכנים יהיו רשאים לפנות לבנק בבקשה לקבלת מימון לביצוע התשלומים לפי הסכם זה.

חברים אשר יחפצו לממן מלוא התשלומים לפי הסכם זה, באמצעות הונם העצמי, ו/או ללא שימוש בליווי פיננסי של הבנק (למשל, בשל ליווי פיננסי מאת תאגיד בנקאי אחר), יידרשו להעביר לחברה נתונים פיננסיים (בהתאם לדרישת החברה), על מנת להוכיח את יכולת עמידתם במלוא התשלומים בפרויקט. החברה מצדה תשמור בסודיות כל מידע שימסר לה, מלבד להודיע לקיבוץ ולמינהלת במקרה בו לא תשתכנע ביכולת הפיננסית של המשתכן לממן את כל התשלומים המושתים עליו לפי הסכם זה.

8. שלבי הפרויקט ולוחות זמנים

8.1. הצדדים מסכימים כי החברה תהיה אחראית לניהול ופיקוח על בניית יחידות הדיור.

8.2. הפרויקט יבוצע בשלבים כמפורט לעיל, בלוחות זמנים שיקבעו ע”י החברה ויאושרו במנהלת ובכפוף לכל אלה:

8.2.1. החברה אחראית לכך שהפרויקט יבוצע בהתאם ללוחות הזמנים שיאושרו במנהלת.

8.2.2. החברה אחראית לכך שההסכמים עם בעלי המקצוע בפרויקט יכללו הוראות מפורטות בדבר לוחות הזמנים בפרויקט, בהתאמה ללוחות הזמנים שיקבעו ע”י המנהלת, התחייבותם של אלה לעמוד בלוחות זמנים אלה. החברה תפעל לאכיפת הוראות אלה.

8.2.3. על אף האמור לעיל, מוסכם כי עיכוב/איחור בלוח הזמנים הנובע מכוח עליון או מנסיבות אחרות שהצדדים לא יכלו לצפות במועד החתימה על הסכם זה, לא יחשבו כעיכוב/איחור מצד החברה ו/או כהפרת ההסכם מצידה, ולא יחשבו כהפרה מצד הקיבוץ, ויאריכו את לוחות הזמנים העומדים לחברה על פי הסכם זה .

8.2.4. לצדדים תהיה הסמכות לשנות את לוחות הזמנים בהסכמה מעת לעת ככל ויהיה צורך בכך ומנימוקים סבירים. שינוי לוחות הזמנים יבוצע רק בהסכמת שני הצדדים ובאישור המנהלת.

9. בוטל.

10. תקציב הפרויקט ושכר ניהול החברה

10.1. תקציב הפרויקט יכלול את העלות של בניית כל יחידות הדיור בהתאם להסכם שייחתם עם הקבלן המבצע (להלן: “תקציב הפרויקט“).

10.2. רק החברים יממנו את עלות הבנייה . כספי עלות הבניה יופקדו בחשבון “נאמנות לבניה” ע”ש נאמן, שייעודו לטובת ביצוע עבודות הבניה בפרויקט והכל כאמור בהסכם הנאמנות שיצורף כנספח להסכם זה (להלן: “חשבון הבניה“). הגמול לנאמן ייקבע בהסכם הנאמנות, ויאושר על ידי המנהלת. מובהר שהקיבוץ אינו מממן בכל צורה או דרך שהיא את הפרוייקט.

10.3. התשלומים לחשבון הבנייה יופקדו על ידי כל חבר וחבר לחשבון הבנייה , במועדים הקבועים להלן, והתשלומים יוצאו מחשבון הבנייה בהתאם לצורך ולהוראות הסכם זה. וע”פ חתימה של נאמן מטעם הדיירים ונציג החברה.

10.4. האחריות לגביית הסכומים מהחברים (להלן: “התשלומים“) והעברתם לגורמים הרלוונטיים, והכל בהתאם למועדים הקבועים בהסכם זה להלן, הינה של החברה. למען הסדר הטוב, מובהר, כי החברים מתחייבים לשתף פעולה עם החברה בכל הקשור להעברת התשלומים לחברה, כמפורט בהסכם זה וכי זהו תנאי יסודי לקיום ההסכם.

10.5. תשלום עלות הבנייה, ישולם על ידי החברים לחשבון הבנייה, בהתאם למפורט להלן, ובמועדים המפורטים להלן.

10.5.1. החברה תגבה את התשלומים מהחברים ותפקיד בחשבון הבנייה, בהתאם למועדים שלהלן, ובכפוף לכך שנתנה לחברים התראה על מועד התשלום הקרוב, לפחות 14 ימים מראש בכתב או בדואר אלקטרוני.

10.5.2. לא יאוחר מ 30 ימים מהחתימה על הסכם זה, ישלם החבר סך השווה ל40% מעלות הפרויקט לחבר, בהתאם לדגם שייבחר על ידו. הסכום הנ”ל כולל את החלק שהחבר יעביר לקיבוץ כהשתתפות בהוצאות התשתיות ואת המקדמה לה זכאית החברה בהתאם למפורט בנספח “ה” . (הסכום מעבר לסכום שיועבר לחשבון הקיבוץ בגין התשתיות-170,000 ₪, והמקדמה לחברה, יופקד בחשבון הנאמנות לבנייה לצורכי פרויקט הבניה) .

10.5.2.1. בקבלת היתר בניה ליח”ד, יופקד סכום של 100,000 ₪, בחשבון הנאמנות לבנייה

10.5.2.2. בסיום יציקת הרצפה ליח”ד תופקד השלמה ל50% ערך הבית ע”פ הדגם הנבחר והשינויים שבוצעו החבר בחשבון הנאמנות לבנייה .

10.5.2.3. בסיום יציקת שלד מבנה יח”ד תופקד השלמה ל80% ע”פ הדגם הנבחר והשינויים שבוצעו ע”י החבר לחשבון הנאמנות לבנייה

10.5.2.4. בסיום טיח פנים ביח”ד השלמה ל100% מסך תקציב הפרויקט לדייר יופקד בחשבון הנאמנות לבנייה .

10.5.2.5. איחור בתשלום של חבר לחשבון הבניה, שעולה על 3 ימי עסקים יישא ריבית פיגורים (פריים+4%) מהיום שיועד לתשלום ועד התשלום בפועל.

10.6. שכר ניהול ושירותי התכנון והפיקוח לבניית הבתים עבור החברה שייגבה מהחברים בהנחה שהחברה תבצע את כל תפקידיה עד לתום הפרויקט, עומד על 91,000 ₪ ליחידת דיור בתוספת מ.ע.מ כחוק, והוא ישולם בהתאם למפורט בנספח “ה” של הסכם זה.

10.7. ניהול כספי הפרויקטחשבון הבניה

10.7.1. החברה תהיה אחראית לניהול תקציב הפרויקט ולביצוע בקרה ורישום של ההתנהלות הכספית בפרויקט, ותפיק דו”חות רבעוניים שוטפים למנהלת ולחברים בקשר לחשבון הבניה.

10.7.2. הכספים המשולמים על ידי החברים לביצועו של הפרויקט יופקדו וינוהלו בחשבון נאמנות בנקאי ייחודיי שפורט לעיל, בנפרד מהחשבונות העסקיים של הקיבוץ ו/או החברה. החברה תיתן הודעה באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני לחברים 14 יום לפני כל מועד הפקדה הנדרש ע”פ הסכמי הפרויקט.

10.7.3. הוצאת כספים מחשבון הבניה תהיה בחתימת הנאמן, בכפוף להצגת חשבון לתשלום מאושר וחתום על ידי נציג החברה ונציג החברים במינהלת או נאמן מטעמם, גם יחד.

10.7.4. לכל חבר במנהלת הפרויקט תהא הזכות המלאה לקבלת מידע על מצב חשבון הבניה ועל הפעולות שהתבצעו בהן, והחברה תספק את המידע המבוקש במינהלת. . החברה תציג למינהלת , דיווח תקופתי אחיד אחת לרבעון. חומרים הנוגעים לדיון במנהלת יישלחו לחברי המנהלת לפחות יומיים לפני הדיון במנהלת.

10.7.5. חשבון הבניה יתנהל בשקיפות, ובעלי הזכויות בו יפעלו לתשלום החשבונות המאושרים לתשלום במועדם וע”פ ההסכמים.

10.7.6. החברה תהא אחראית לשמירה על המסגרת התקציבית ותדווח על כל סטייה ממנה.

10.7.7. החברה תהיה אחראית לכל אלה: לבדיקת חשבונות קבלנים, אישור חשבונות שוטפים, בירור דרישות קבלנים, בדיקה ואישור של חשבונות היועצים; ריכוז, בדיקה ואישור של חשבונות קבלנים ומתכננים; טיפול בסיום ההתקשרויות עם הקבלנים (גמר חשבון, ערבויות טיב, בדק, אחריות וכו’). כל תשלום לצדדים שלישיים יעשה כנגד המצאת חשבונית מס/קבלה או קבלה, לפי העניין ובהתאם לאישורים בדבר פטור חלקי או מלא מניכוי מס במקור.

11. בוטל.

12. תשלומי חובה ומיסים

12.1. כל תשלום של הארנונות, ההיטלים, האגרות וכל תשלומי חובה אחרים החלים על המגרש של החבר, ועל יחידת הדיור שתבנה, כולו או מקצתו, לרבות מס רכישה, ככל שיחולו, יחולו על החבר למעט מס שבח שיחול על הקיבוץ. למען הסר ספק, יובהר כי תשלומי היטל השבחה ו/או היטלים ו/או אגרות בגין הבניה ככל שיחולו על המגרש בגין הפרויקט ו/או בכלל יחולו וישולמו על החבר והוא ישלמם ישירות לפי הוראת המנהלת ו/או החברה.

12.2. החבר יישא בעלויות חיבור יחידת הדיור למים, ביוב, חשמל, תקשורת וכל חיבור תשתית אחר.

12.3. הקיבוץ והחברה לא יאשרו ולא ימסרו מפתחות יחידת הדיור לחבר כלשהו בטרם התקבל טופס אכלוס ואישור הקיבוץ לפיו החבר מילא את כל התחייבויותיו עפ”י הסכם זה והסכם שירותי ניהול ובניה.

13. אחריות וביטוח

13.1. החברה תהא אחראית על פי דין לכל נזק שייגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או תאגיד, לרבות לקיבוץ ו/או מי מטעמו, לרבות חבריו, תושביו, אורחיו ועובדיו, לעובדיה של החברה ו/או מי מטעמה ולכל צד ג’ אחר שייגרם בתוך או מחוץ למתחם ובכל מקום אחר, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה, שייגרם במסגרת ו/או תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים על ידי החברה כאמור בהסכם זה.

13.2. החברה פוטרת בזאת את הקיבוץ והחברים מכל אחריות לכל נזק שייגרם לרכושה של החברה בין אם נערך על ידה ביטוח כזה ובין אם לאו. היה ורכוש זה מבוטח בפוליסת ביטוח כל שהיא, ייכלל בה סעיף לפיו המבטח מוותר על זכות התחלוף כנגד הקיבוץ והחברים.

13.3. החברה תהיה אחראית לביטוח המועסקים על ידה ועל ידי הקבלנים וקבלני המשנה בפרויקט, לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ”ח – 1968, על תיקוניו מזמן לזמן ו/או לפי כל חוק אחר, תדאג החברה לתשלום דמי הביטוח הלאומי במועדם ותישא בכל ההתחייבויות החלות על מעביד בהתאם לחוק הנ”ל.

13.4. החברה מתחייבת לבוא בנעלי הקיבוץ ו/או מי מטעמם ו/או החברים, אלא אם יורו לה אחרת, במידה וייתבעו ביחד או לחוד בגין נזקים שהחברה אחראית להם על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל. הקיבוץ מתחייב להודיע לחברה אודות כל תביעה או דרישה אשר תגיע לידי הקיבוץ בקשר לאמור לעיל, לאפשר לה להתגונן בפניה ולשתף עמה פעולה בהתגוננות כאמור.

13.5. החברה תדאג לקבל ביטוחים מתאימים של קבלני הפרויקט בהתאם להנחיות יועץ הביטוח של החברה ובאישורו של הקיבוץ.

13.6. להבטחת אחריות החברה, ומבלי לגרוע מאחריותה ומהתחייבויותיה של החברה בין על פי דין ובין על פי חוזה זה, החברה תערוך על חשבונה ביטוחים בגין מתן השירותים על פי הסכם זה כמפורט בנספח ג’ אישור עריכת ביטוחי החברה (להלן: אישור ביטוח שירותי החברה). מובהר כי לא יהיה בהעדר כיסוי ביטוחי משום גריעה מאחריותה לתשלום בגין נזק אשר היא תהיה אחראית לו על פי דין.

13.7. החברה מתחייבת להמציא לידי הקיבוץ, כתנאי מתלה ומקדמי לביצוע השירותים, תוך 30 ימים מחתימת ההסכם, ובכל מקרה לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים, את אישור ביטוח אחריות מקצועית חתום כדין על ידי מבטחי החברה, ולדאוג כי הקבלנים ימציאו אישור קיום ביטוח אחריות קבלנית כתנאי לתחילת עבודות הקבלנים לפני תחילת עבודתם במתחם.

14. הסבת זכויות

14.1. במהלך תקופת ההסכם, הצדדים לא יהיו זכאים להעביר ו/או להמחות זכויותיהם כולן או חלקן ו/או התחייבויותיהם כולן או חלקן על פי הסכם זה לאחר ו/או לאחרים אלא בהסכמה בכתב ומראש מאת הצדדים האחרים להסכם. למען הסר ספק – במקרה של פרוק ו/או כינוס נכסים קבוע לנכסי אחד הצדדים יפקע תוקף הסכם זה. לעניין זה: “העברת זכויות והתחייבויות“, לרבות העברת השליטה בחברה.

15. תקופת ההסכם

15.1. תקופת ההסכם תהיה ממועד חתימתו ועד לסיום ביצוע התיקונים בתום שנת הבדק (להלן: “תקופת ההסכם” או “תקופת ההתקשרות“). בסמוך לתום תקופת ההתקשרות באחריות קורום לספק לכל החברים רשימה מסודרת של כל בעלי המקצוע שנתנו שירות במסגרת הפרויקט, על מנת שתהיה לחברים כתובת לפנייה גם לאחר תום תקופת ההתקשרות.

16. ביטול ההסכם.

16.1. הקיבוץ רשאי בכל עת בהודעה של 30 יום להביא את התקשרות ידי סיום, כאשר יהיה עליו לנמק את החלטתו . בחר הקיבוץ לממש את זכותו הנ”ל, תהיה קורום זכאית לתשלום עבור השירותים שנתנה עד לתום תקופת ההודעה, ובנוסף לפיצוי מוסכם בסך של 10,000₪ לכל יח”ד שישולם על ידי החברים .

16.2. הקיבוץ, יהיה רשאי לבטל הסכם זה, מבלי שיחוב בפיצוי כל שהוא , בגין ביטול ההסכם, וזאת בכל אחד מהמקרים שלהלן:

16.2.1. במקרה בו הוגשה בקשה נגד החברה במסגרת הליכי פירוק ופשיטת רגל וכינוס נכסים קבועים ובמקרה בו ניתן צו עיקול על חשבון הפרויקט או חשבון הבניה, בין ביוזמתה ובין ביוזמת צד שלישי, וההליכים כאמור לא בוטלו בתוך 60 ימים ממועד מתן צו בית המשפט וצו זה אינו מאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה בהסכם זה, באמצעות מנהליה במועד חתימת הסכם זה.

16.2.2. במקרה שבו החברה ו/או מי ממנהליה הורשעו בעבירה פלילית שיש בה כדי לפגוע באפשרות לביצוע הפרויקט.

16.2.3. במקרה בו החברה הסבה את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר או אחרים בלי הסכמה מראש ובכתב של הקיבוץ, לרבות העברת השליטה בחברה.

16.2.4. במקרה שהחברה הפרה התחייבות יסודית מהתחייבויותיה לפי הסכם זה, ולאחר שניתנה לה הזדמנות לתקן את ההפרה בתוך 28 ימים, על ידי הודעה בכתב, ולא תוקנה ההפרה.

16.3. המשתכנים (ברוב קולות) יהיו רשאים לבטל את ההסכם מבלי שיחובו בפיצוי כל שהוא, בגין ביטול ההסכם , אם עלות הפרויקט (לא כולל תשתיות) בהתאמה לעלות הבנייה על פי תוצאות מכרז הקבלנים חרגה מלמעלה מ-10% מהאומדן שהוכן על ידי החברה.

17. מנהלת הפרויקט

17.1. הקיבוץ והחברה יקימו מנהלת לפרויקט אשר תהיה מעורבת בהחלטות המהותיות של הפרויקט הקשורות בעבודות הבניה ותלווה את התנהלותו השוטפת והתקינה, ומטרתה קידומו היעיל של הפרויקט.

17.2. המנהלת תימנה בשלב ראשון 7 נציגים לפי ההרכב הבא שלושה נציגי קיבוץ שני נציגי חברים בונים ושני נציגי חברה. כל גורם יוכל לצרף 2 נציגים משקיפים נוספים. מוסכם שבהחלטות הנוגעות לבנייה, בהבחנה מההחלטות שנוגעות לתחום התשתיות, אחד נציגי החברים שצורפו כמשקיפים, יהיה גם הוא בעל זכות הצבעה.

17.3. ישיבת המנהלת תהיה חוקית אם השתתפו בה לפחות 3 נציגים (אחד לפחות מכל צד למערכת ההסכמים).

17.4. נציגי החברים ייבחרו ע”י החברים . נציגי הקיבוץ ימונו על ידי וועד ההנהלה של הקיבוץ ונציגי החברה ימונו על ידי הנהלת החברה.

17.5. מנהלת הפרויקט תהא גוף משותף (לחברה, לחברים, ולקיבוץ) לקבלת החלטות, לצורך ובמטרה לקידום הפרויקט וביצוע עבודות הבניה על כל הכרוך בכך.

17.6. המנהלת, בין יתר תפקידיה, ומבלי לגרוע מיתר סמכויותיה, כמפורט בהסכם זה, תקבל את ההחלטות הנדרשות לשם קידום עבודות הבניה בפרויקט לרבות:

17.6.1. החלטות בדבר הסדרים כספיים שיתעוררו במהלך הפרויקט לרבות, הצמדות כספיות, שינוי מע”מ, אישור התקציב ו/או סטיות מהתקציב, כמפורט לעיל, וכיו”ב.

17.6.2. החלטות בדבר לוחות זמנים ובקרה על ביצוע.

17.6.3. סיוע לחברה בטיפול בבעיות המתעוררות במהלך הפרויקט.

17.6.4. כל החלטה אחרת שתידרש לשם קידום והשלמת הפרויקט במועדם.

17.7. מנהלת הפרויקט תבקר ותפקח על ניהול חשבון הבניה שיבוצע על ידי החברה.

17.8. המנהלת תתכנס, ככל הניתן, אחת לשלושה עד ארבעה שבועות, ובנוסף בעת הצורך עקב התעוררות בעיות מיוחדות. נציג החברה יהיה אחראי לזימון ישיבות המנהלת ולעריכת פרוטוקול לכל ישיבה והפצתו. נציגי הדיירים והקיבוץ יעבירו נושאים מטעמם לקראת הפגישה.

17.9. הקמת המנהלת אינה באה לגרוע או להוסיף לאחריות הצדדים לפי הסכם זה אלא כדי לבצע את הפעולות הנדרשות לשם קידום הפרויקט באופן יעיל ומנהלת הפרויקט לא תהיה אחראית בשום מקרה לטיב עבודות הבניה בפרויקט וכן לכל התחייבויות הצדדים על פי הוראות הסכם זה, לרבות, לא תהיה אחראית לפיקוח, ניהול הפרויקט, וניהול התקציב והלו”ז של ביצוע עבודות הבניה.

18. הפרות , חבר מפר וחבר חילופי ופיצוי מוסכם

18.1. הפר החבר את התחייבויותיו כאמור בהסכם, ולא תיקן החבר את ההפרה (להלן-“החבר המפר”) ,לאחר שנתנה לו הזדמנות של 30 יום לתקן את ההפרה כאמור , תהיה הפרה כאמור הפרה יסודית של הסכם זה. הפר החבר המפר את ההסכם הפרה יסודית, , יהיו הקיבוץ והחברה זכאיים לבטל את ההסכם עם החבר המפר.

18.2. בוטל ההסכם בנסיבות כאמור, יפעל הקיבוץ להכנסת חבר חילופי, אשר יבוא בנעלי החבר המפר. לאחר, שהחבר החילופי יעמוד בכל ההתחייבות ויעמיד את כל הסכומים אותם הוא מחוייב להעמיד עד לשלב בו בא בנעלי החבר המפר, יהיה החבר המפר זכאי להחזר הכספים שהופקדו על ידו ובניכוי פיצוי מוסכם לחברה וזאת כדלקמן:

18.2.1. בביטול ההסכם לאחר חתימת הסכם זה, פיצוי מוסכם בסך של 10,000 ש”ח.

18.2.2. בביטול ההסכם לאחר בחירת דגם ועד הגשת היתר בניה ליח”ד, פיצוי מוסכם בסך של 15,000 ש”ח.

18.2.3. בביטול ההסכם לאחר הגשת היתר הבניה פיצוי מוסכם בסך של 20,000 ₪ .

18.2.4. בביטול הסכם לאחר קבלת היתר בניה (להלן: “המועד האחרון“), פיצוי מוסכם בסך של 25,000 ש”ח.

18.3. לחברה לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות נוספות מהחבר המפר, מעבר לזכותה לקבל את הפיצוי המוסכם, לחבר המפר לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כנגד החברה ו/או הקיבוץ עקב ביטול ההסכם בנסיבות כאמור .

19. מנגנון ליישוב מחלוקות

19.1. כל מחלוקת הנובעת ו/או הקשורה להסכם זה שאין לה דרך ליישוב הסכסוך הקבועה במסמך ו/או הסכם ו/או תקנון אחר, תידון בהליך של גישור בפני מגשר מוסכם כאשר הצדדים מתחייבים להופיע לישיבת הגישור הראשונה. כאשר, העדיפות הראשונה היא שהמנהלת תהווה גורם מגשר.

19.2. לא הגיעו הצדדים להסכמה בהליך הגישור כאמור לעיל, יהיה כל צד רשאי לפנות לבית המשפט המוסמך.

20. שונות

20.1. במועד חתימת ההסכם, חלק מהמשתכנים עדיין לא התקבלו לחברות בקיבוץ. על אף האמור בכל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם שאם מי מיחידי המשתכנים לא יתקבל לחברות בקיבוץ ע”י האסיפה הכללית של הקיבוץ, אזי ההסכם בנוגע אליו יבוטל. משתכן כאמור, יהיה זכאי להחזר הכספים שהוא יעמיד בהתאם להוראות הסכם זה, והוא לא יחויב בפיצוי כל שהוא בגין ביטול ההתקשרות. בנסיבות כאמור , יפעל הקיבוץ לבחירת

חבר חליף , אשר ישתלב בפרויקט במקום המשתכן ללא צורך בתשלום דמי חילוף. כתנאי לצירוף, החבר החליף יחתום על הסכם זה, ויעמיד את כל התשלומים שהעמידו יתר המשתכנים, עד המועד בו הוא מצטרף לפרויקט.

20.2. צד לא ייראה כאילו ויתר על זכות כלשהי עפ”י הסכם זה משום שיימנע מלתבוע סעד עפ”י הסכם זה או משום התנהגותו במקרה של הפרה כלשהי של הסכם זה המזכה אותו לתבוע על פיו. כל ויתור על זכות עפ”י הסכם זה ייעשה אך ורק במסמך בכתב וחתום ע”י הצד המוותר.

20.3. כתובות הצדדים הן כמופיע בראש הסכם זה וכל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מכתובות אלו תחשב כנמסרת לתעודתה בתוך שלושה ימים ממועד מסירתה בבית הדואר

ולראיה באו הצדדים על החתום

__________ _________ ________
החברה הקיבוץ החברים

נספח ב

שירותים מקצועיים לפרויקט

1. מבוא

1.1. נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

1.2. למונחים שאינם מוגדרים בנספח זה תהייה המשמעות שנתונה להם בהסכם, על פי העניין.

1.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות ההסכם להוראות נספח זה, יגברו הוראות ההסכם.

1.4. בנספח זה, “מפקח” כהגדרתו בהסכם.

2. פירוט שירותי הניהול והפיקוח

2.1. מבלי לגרוע מהוראות ההסכם ומחובותיה של החברה כפי שמוגדרות בו, תהא החברה אחראית, בין היתר, לביצוע השירותים/העבודות כמפורט להלן:

3. שלב הכנות לכנס דיירים בחירת מגרשים , בחירת דגמים, וחתימה על הצטרפות לפרויקט ושלביי התשלום.

3.1. הכנת מצגת דגמים פרזנטטיבית לכנס הדיירים.

3.2. הצגת פרזנטטיבית של שכונת קדמה

3.3. ליווי תהליך בחירת המגרשים

3.4. קידום וניהול תכנון התשתיות ותכנון הדגמים והכנת החומרים לבחירת הדגמים על ידי המשפחות.

3.5. הכנת מתווה עבודה ואבני דרך להמשך עבודה.

3.6. הכנת אומדנים מעודכנים לדגמים ולפיתוח ותשתיות ולתקורות הפרויקט .

3.7. הכנת כתב הצטרפות ,שלבי הפקדת הכספים ופתיחת חשבון הנאמנות לחתימת דיירים.

4. שרותי תכנון:

4.1. החברה תקבל מהקיבוץ את כל מסמכי התכנון הקיימים, ותקדם התכנון, קבלת היתר לביצוע הפיתוח ובניית הבתים ועד לתוכניות לביצוע.

4.2. שרותי התכנון כוללים :

4.2.1. הכנת חלופות לדגמי בתים. ופיתוח שלושה דגמים לפרויקט. ( כולל דגם נגבה 125 מ”ר 4 חדרי שנה )

4.2.2. פרזנטציה צבעונית לחלופות הנבחרות, כולל העמדתן על המגרש.

4.2.3. הכנת תוכניות ביצוע מפורטות לדגמי הבתים.

4.2.4. תכנון אדריכלי מפורט.

4.2.5. תכנון קונסטרוקציה ע”י מהנדס.

4.2.6. תכנון מערכות חשמל ותקשורת ע”י מהנדס חשמל.

4.2.7. תכנון מערכות תברואה – ניקוז, ביוב ומים ע”י מהנדס אינסטלציה.

4.2.8. תכנון פיתוח מגרש ע”י אדריכל נוף.

4.2.9. תכנון שינויי דיירים ע”י אדריכלית או מעצבת שינויים : החברים זכאיים לחמש שעות התייעצות עם אדריכל/ מעצב שינויים ללא תשלום. אם יידרשו לחברים שעות מעבר לחמש השעות הנ”ל, התמורה תהיה 150 ₪ בצירוף מ.ע.מ כחוק לשעה, בחמש השעות הראשונות הנוספות, ו- 250 ₪ בצירוף מ.ע.מ כחוק החל מהשעה הששית הנוספת ואילך. למען הסר ספק, שינויים המותרים בפרוייקט הינם שינויים פנימיים ובחירת חומרי גמר. שינויי מעטפת חיצונית, קונסטרוקציה, כניסות ביוב ומיקומי צינורות 4″ , שינויי פתחים, שינוי ארון חשמל מרכזי ושינויים מהיתר הבניה אינם מותרים בפרוייקט זה.

4.2.10. תיאום, קישור וסנכרון בין כל המתכננים והיועצים בפרויקט.

4.2.11. הכנת בקשות להיתר בנייה וליווי מקצועי עד למתן אישור סופי לבניה לכלל יחידות הדיור, כולל טיפול מול רשויות מדינה רלוונטיות (רמ”י, הג”א, ועדה מקומית וכיו”ב).

4.2.12. הכנת מפרטי ביצוע, הכנת חוזה ביצוע לדיירים והכנת חוזים ככל שנדרשים מול קבלנים וקבלני משנה.

4.2.13. התכנון כולל פיקוח עליון על כלל מרכיבי הפרויקט.

4.3. התכנון יבוצע בתיאום עם מנהלת הפרויקט, ובהתאם לתקציב שאושר.

5. ניהול הפרויקט ופיקוח

5.1. עריכת וניהול “מכרז קבלנים” בלוח זמנים שייקבע במנהלת. הכנת כל המסמכים והמפרטים שיידרשו לטובת ההזמנה להציע הצעות שתישלח לקבלנים, וניהול מכרז

הקבלנים בפועל. ניהול מו”מ עם הקבלנים מתוך המגמה להיטיב את תנאי ההתקשרות ולהביא לכך שעלות ביצוע הפרויקט אינה חורגת מהתקציב המיועד לכל דגם. הכנת מצגת של כל הצעות הקבלנים עם המלצה לגבי הקבלן המוצע לבצע את השירות, שתובא לדיון ואישור במסגרת המנהלת.

5.2. הכנת הסכם בין החברים לבין הקבלן שייבחר. במסגרת ההסכם עם הקבלן שייבחר ייכלל מנגנון “קנס-פרס” , שיעודד את הקבלן להשלים את הפרויקט בלוח הזמנים, וייקבע בונוס במקרה של הקדמת לוח הזמנים, ופיצוי מוסכם לשירותיי הפיקוח ולדיירים במקרה של איחור בלוח הזמנים.

5.3. הפעלת מנהלת משותפת קיבוץ- חברה – נציגי הבונים.

5.4. אספקת השירותים המפורטים להלן:

5.5. ניהול ישיבות שוטפות של קידום הפרויקט.

5.6. הפצת סיכומים ועדכונים לכלל החברים הבונים.

5.7. ריכוז ובקרה על לוחות זמנים של הפרויקט.

5.8. ניהול וליווי מקצועי של משרד אדריכליות הפרויקט שנבחר, וסיוע ככל שיידרש בטיפול בכל הקשור לתהליכי אישורים והיתרים הנדרשים על ידי מוסדות המדינה ( רמ”י, הג”א, ועדה מקומית וכיו”ב).

5.9. בקרה ותאום בין הגורמים המקצועיים בפרויקט לשם קידומו, מתחילת הפרויקט ועד סופו.

5.10. ניהול, ליווי תקציבי ופיננסי הכולל הנה”ח כפולה.

5.11. איסוף וריכוז קבלנים ונותני שירות המתאימים לפרויקט . ליווי החברים בהתנהלות למול הקבלנים, וסיוע לחברים במימוש זכויותיהם למול הקבלנים.

5.12. ליווי והפקת כל החומרים ההנדסיים הנדרשים אל מול גורמי הביצוע על כל שלבי התהליך ועד כניסה לביצוע.

5.13. סיוע וליווי במתן פתרון בנקאי ומימון למשפחות הבונות בפרויקט.

5.14. סיוע בבחירת נאמן לכספים שישולמו על ידי הבונים.

5.15. העמדת מפקח הנדסי צמוד ושוטף לפרויקט ניהולו ובקרה על פעילותו עד לסיומו של הפרויקט. זהות המפקח תאושר במנהלת.

5.16. שרות לקוחות לפרויקט מול כל משפחה בונה בפרויקט.

5.17. החברה תשמש כגורם מקצועי ומכריע במחלוקת שבתכנון וניהול הפרויקט ו/או הדגמים ובמחלוקות אחרות ככל שיידרש.

5.18. סיום מסירות ובקרה על תיקון ליקויים עד סיום שנת בדק.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_________ ________ _________
החברה הקיבוץ החברים

נספח ה

התמורה ושלבי תשלום לחברה עבור שירותי החברה:

  • 1.בגין תכנון אדריכלי לבתים, תהיה החברה זכאית לסך של 34,000 ₪ ליחידת דיור .
  • 2. בגין ניהול פרויקט הבנייה תהיה החברה זכאית לסך של 42,000 ₪ ליחידת דיור.
  • 3. בגין פיקוח הנדסי על בניית הבתים תהיה החברה זכאית לסך של 15,000 ש”ח ליחידת דיור.
  • 4. בכפוף לכך, שהחברה תבצע את ההתקשרות עד תומה, הסכומים הסך הנ”ל ישולמו לחברה מתוך חשבון הבנייה במועדים ובשיעורים המפורטים בטבלה שלהלן:
אחוזים מסך דמי ניהול, התכנון והפיקוח שלבי תשלום לחברה מס’ סידורי
15 בגין השלמת הכנות להצטרפות הדיירים+ מקדמה 1
10 לאחר סיום “מכרז הקבלנים” 2
10 לאחר הגשת היתרי בניה לבתים 3
10 קבלת היתרי בניה לבתים 4
15 סיום יציקת רצפת שלד הבית 5
15 גמר שלד הבית 6
15 גמר טיח פנים לבית 7
7 מסירת הבית לדייר 8
3 קבלת טופס איכלוס או תעודת גמר (מוסכם שאם הכביש הסטטוטורי ימנע קבלת טופס 4 , תהיה החברה זכאית לתמורה), 9
     
100 סה”כ  
     
  • 5. כל הסכומים האמורים אינם כוללים מע”מ, והם צמודים למדד .
_______ ________ ________
החברה הקיבוץ החברים
התחבר אל האתר