דף הסבר לנקלטים

אפריל 2019

דף הסבר לנקלטים- קיבוץ משמר השרון

 1. קיבוץ משמר השרון מעוניין להמשיך ולקדם את הליכי הקליטה. מטרת דף הסבר זה הוא להציג בפני הנקלטים הפוטנציאליים את הליכי הקליטה.
 2. בהתאם להחלטת הקיבוץ, הליכי הקליטה לחברות יתחילו בפועל, רק כאשר יהיו לקיבוץ מגרשים/בתים, שאותם הוא יוכל להקצות לטובת הקליטה.
 3. בנים המעוניינים כיום להיקלט לקיבוץ, מגישים טופס בקשה לקליטה ובניה, אבל הליך הקליטה בפועל, יחל רק כאשר יעמדו לטובת הקיבוץ מגרשים לבניה/ בתים  לשיוך.
 4. קיבוץ משמר השרון אינו מתחייב על מועד שבו יעמדו לרשותו מגרשים מיועדים לבנייה. המבקשים להיקלט לחברות מאשרים שהם מודעים לכך, ושלא יהיו להם כל טענות כנגד הקיבוץ או מי טעמו.

קיבוץ משמר השרון פועל בהתאם להחלטה משנת 2005 לפיה כאשר הקיבוץ מבצע קליטה/בנייה חדשה, הוא מחויב ליתן עדיפות בקליטה/הקצאת מגרש לבנייה, לראשון ילדיו של בית אב מזכה, שהגיש מועמדות/מעוניין להיכלל בבנייה החדשה. הבחינה של זכאות של ראשון ילדי בית אב מזכה תיבחן בהתאם למועד הגשת הבקשה על ידו ולא בהתאם לגילו בעת המימוש בפועל.  לראשון ילדי בית אב מזכה כאמור יש רק זכות מימוש אחת. בחר ראשון ילדי של בית אב מזכה שלא לממש את זכותו, הוא יועבר לתור הרגיל, ובקשתו לאחר מכן , תיבחן כבקשה רגילה. בכל הליך של הקצאת מגרשים, ראשית יממש הקיבוץ את ההחלטה הנ”ל .במסגרת כל הקצאה של מגרשים, ולאחר מתן העדיפות כאמור לראשון ילדיו של בית אב מזכה, ייקבע התור בהתאם למועד בו מוגשת הבקשה לכניסה להליך קליטה לקיבוץ.

 • הקליטה לקיבוץ היא בהתאם להוראות תקנון הקיבוץ, והיא מנוהלת על ידי וועדת הקליטה של הקיבוץ.
 • כאשר יעמדו לרשות הקיבוץ מגרשים, יהיה על הנקלטים לעמוד בכל הדרישות המתחייבות מנוהלי הקליטה של הקיבוץ (מבחני מכון אדם, בדיקת התפרנסות, התכנות כלכלית לבניה).
 • לאחר שיימצא שהנקלטים עומדים בכל הדרישות המתחייבות מהליך הקליטה, תובא קבלתם לחברות לדיון והצבעה בפני האסיפה הכללית  (ההצבעה בפועל היא בקלפי)  .
 • בהתאם לתקנון הקיבוץ, הליך הקליטה בשנת 2019 יהיה ללא תקופת מועמדות . ייתכן שבקליטות עתידיות, יהיה על הנקלטים לעבור תקופת מועמדות.
 • נקלטים שהקיבוץ יעמיד לרשותם מגרש לבנייה, כאשר הבנייה היא על חשבונם, יתחייבו לצאת לחופשה מיוחדת, מיד לאחר קבלתם לחברות. נקלטים שיתגוררו בפועל בקיבוץ כשוכרים, או בדירת יורשים, ימשיכו להתגורר במשמר השרון, ולא ייצאו לחופשה המיוחדת.
 • בתקופת החופשה המיוחדת, יבנו הנקלטים את דירת המגורים, ולאחר השלמת הבנייה, יהיה על החברים בחופשה  לשוב מהחופשה המיוחדת ולקבוע את מקום מגוריהם הקבוע בקיבוץ.
 • בתקופת החופשה המיוחדת, יחולו על הנקלטים , שיהיו אז במעמד של חברים בחופשה, ההוראות הקבועות בנוהלי החופשה של הקיבוץ, ובשינויים המתחייבים.
 • הקיבוץ יאפשר לנקלטים לקחת חלק בהליך שיוך הדירות שהוא עורך לחבריו. כל התשלומים לרשות המיסים, ולרמ”י, יחולו על הנקלטים. בנוסף, יהיה על הנקלטים לשלם תשלום בגין התשתיות.
 • תנאי לכניסה להליך הקליטה פועל, יהיה חתימה על כל מסמכי הקליטה של הקיבוץ.
 • נשמח אם תבחרו להגיש בקשה לקליטה לקיבוץ, בתנאים המפורטים לעיל.
 • אם יש שאלות, או צורך בהסברים, וועדת הקליטה עומדת  לרשותכם.

בטופס זה לשון רבים לצרכי נוחיות בלבד, ולשון רבים גם לשון יחיד במשמע

_____________                              __________

מזכיר הקיבוץ                                   יו”ר וועדת קליטה

התחבר אל האתר